Дейности по учредяване на Обществен съвет

Информираме Ви, че е учреден Обществен съвет към СУ "Дoбри Чинтулов". Със създаването на Обществените съвети се цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност – училище, ученици, родители и общественост. 

Общественият съвет ще има редици функции, сред които да одобрява стратегията за развитие на училището, да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието, да дава становище за разпределението на бюджета по дейности, да съгласува училищния план и т.н. 

  

ДЕЛЕГАТ НА ОБЩЕСТВЕТ СЪВЕТ

Име, презиме, фамилия родител на ученик в клас
Благовеста Благоева           - Представител на Община Бургас
Димитричка Петрова Градева I член
Валентина Георгиева Кънева II член
Дияна Георгиева Петкова IVА член
Станислава Живкова Кинаст IVБ член
Теодора Янкова Златева V председател
Димитринка Георгиева Владева VI член
Красимира Петкова Костова VIII резервен член
Петя Валентинова Фъндалова VIIА резервен член
Таня Георгиева Георгиева - Стоянова VIIА резервен член
Женя Атанасова Иванова XII резервен член

Copyright © 2015. All Rights Reserved.