Покана за Учредително събрание

POKANAПокана за Учредително събрание за избор на Обществен съвет към СУ "Добри Чинтулов"

 

В изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното

образование, чл.7, ал. 2, т.2 и чл. 12 от Правилника за създаването, устройството

 и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата  и във

връзка със спазване процедурата по създаване на Oбществен съвет към

СУ “Добри Чинтулов“ КАНЯ излъчените /на проведените родителски срещи по

чл.7 ал.2 т.1б от посочения Правилник/ делегати да вземат участие в учредителното

 събрание за избор на Oбществен съвет към СУ „Добри Чинтулов – Бургас, което ще

се проведе на 11.01.2017г. от 18.00часа в сградата на училището – етаж 2,стая1

При следния дневен ред:
1. Запознаване на родителите/настойниците на учениците от СУ “Добри Чинтулов”

с решението на Директора за броя на членовете/резервните членове на

Oбществения съвет на училището.
2. Избор на родители/настойници за членове на Oбществения съвет и

техните резервни членове.

С уважение,
                                                                                                                  ГАЛИНА КАЗАКОВА
                                                                                                                  Директор

Copyright © 2015. All Rights Reserved.