Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

ВАЖНО! График за септемврийска поправителна сесия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”   гр. БУРГАС

 

З А П О В Е Д № РД-12/1079-823

 

гр.Бургас, 29.08.2022г.

      

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,  чл.34, ал.1 и ал.5, чл.40, чл.41 и чл. 42 от  Наредба № 11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците,

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

А. Ред и организация за провеждане на септемврийска поправителна сесия за ученици в прогимназиален етап - VI  клас, дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 година, както следва:

 

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност/

Клас

Дата, начален час, място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Ученици

Английски език

писмен - 2 астрономи-чески часа и устен по преценка на комисията

VI

01.09.2022г.

8,00 часа; I ет., 3ст.

Димитринка Петрова

Николета Дойнова,

Стелиана Христова

20.06.2022г.

04.07.2022г.;

учителска стая

Виктория Аладжова

Георги Венков

Христина Тюлева

История и цивилизация

Писмен

2 астрономически часа

VI

01.09.2022г.

10,30 часа; I ет., 3ст.

Николета Дойнова

Диана Атанасова

Иван Иванов

20.06.2022г.

29.06.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

Музика

Писмен - 2 астроно-мически часа и устен по преценка на комисията

VI

01.09.2022г.

13,00 часа;IV ет., 5ст.

Антоанета Иванова

Ирена Темелкова

Георги Миронски

20.06.2022г.

01.07.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

Български език и литература ИУЧ

писмен - 2 астрономи-чески часа

VI

02.09.2022г.

8,00 часа; I ет., 3ст.

Светлана Андреева

Антоанета Иванова,

Яна Стоева

20.06.2022г.

05.07.2022г.;

учителска стая

Георги Венков

Христина Тюлева

Математика

Писмен

2 астрономически часа

VI

02.09.2022г.

10,30 часа; I ет., 2 ст.

Димитринка Петрова

Юлия Радославова,

Анета Балболова

20.06.2022г.

29.06.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

Хореография

ИУЧ

Практически

1 астрономически час

VI

02.09.2022г.

13,00 часа

Музикална къща

-

Тодор Георгиев

Венелин Петков

20.06.2022г.

04.07.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

Човекът и природата

Писмен

1 астрономически час

VI

05.09.2022г.

8,00 часа; I ет., 2ст.

Николета Дойнова

Светлана Андреева

Юлия Радославова

20.06.2022г.

01.07.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

 

 

 

 

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност/

Клас

Дата, начален час, място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Ученици

Математика ИУЧ 

Писмен

2 астрономически часа

VI

05.09.2022г.

10,30 часа; I ет., 3ст.

Димитринка Петрова

Юлия Радославова,

Анета Балболова

20.06.2022г.

30.06.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

Изобразително изкуство 

Писмен

2 астрономически часа и практически-до90м.

VI

05.09.2022г.

13,00 часа; I ет., 2ст.

Антоанета Иванова

Ангелина Ангелова,

Валентина Димитрова

20.06.2022г.

06.07.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

Български език и литература

Писмен

2 астрономически часа

VI

07.09.2022г.

8,00 часа; I ет., 2ст.

Юлия Радославова

Антоанета Иванова,

Яна Стоева

20.06.2022г.

05.07.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

География и икономика

Писмен

2 астрономически часа

VI

07.09.2022г.

10,30 часа; I ет., 3ст.

Димитринка Петрова

Иван Иванов

Диана Атанасова

20.06.2022г.

30.06.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

Технологии и предприемачество 

Писмен - 2 астроно-мически часа и практически-до90мин.

VI

07.09.2022г.

13,00 часа; I ет., 2ст.

Антоанета Иванова

Ангелина Ангелова

инж. Милена Дренска

20.06.2022г.

06.07.2022г.;

учителска стая

Христина Тюлева

 

Б. Ред и организация за провеждане на септемврийска поправителна сесия за ученици в гимназиален етап - VII - XI  клас, дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 година, както следва:

 

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност/

Клас

Дата, начален час, място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Ученици

Английски език

писмен - 3 астрономичес-ки часа за; устен по преценка на комисията

VII

VIII

X

01.09.2022г.

8,00 часа; I ет., 3ст.

Димитринка Петрова

Стелиана Христова

Николета Дойнова

07.07.2022г.

14.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

Николай Лазаров

Стефка Андонова

Мишо Щерионов

История и цивилизация

писмен-2 астрономичес-ки часа за прогимназиален и 3 - за гимназ. етап;

VII

VIII

X

01.09.2022г.

12,00 часа; I ет., 3ст.

Николета Дойнова

Диана Атанасова

Иван Иванов

07.07.2022г.

18.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

Стефка Андонова

Мишо Щерионов

Музика

писмен - 2 астрономически часа; устен по преценка на комисията

VII

 

01.09.2022г.

15,30 часа;IV ет., 5ст.

Антоанета Иванова

Георги Миронски,

Галя Гильова

07.07.2022г.

22.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

 

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност/

Клас

Дата, начален час, място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Ученици

Специален предмет пиано/ задължител-но пиано

практически:

по преценка на комисията

VIII

X

01.09.2022г.

15,30 часа; музикална къща

-

Ирена Темелкова,

Албена Цолова

07.07.2022г.

13.07.2022г.;

учителска стая

Николай Лазаров

Петя Апостолова

Мишо Щерионов

Български език и литература - ИУЧ

писмен - 2 астрономичес -ки часа

VII,

02.09.2022г.

8,00 часа; I ет., 3ст.

Светлана Андреева

Антоанета Иванова,

Яна Стоева

07.07.2022г.

13.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

Теория на музиката

писмен - 3 астрономичес-ки часа

ХI

02.09.2022г.

8,00 часа; I ет.,3ст.

Стелиана Христова

Ирена Темелкова,

Албена Цолова

07.07.2022г.

13.07.2022г.;

учителска стая

Ивелина Бързилова

Солфеж и теория на музикалните елементи

писмен - 3 астрономически часа

VIII

 

02.09.2022г.

8,00 часа; I ет.,3ст.

Стелиана Христова

Галя Гильова

Ирена Темелкова

07.07.2022г.

15.07.2022г.;

учителска стая

Николай Лазаров

Математика

писмен -2 астрономичес-ки часа за прогимназиа-лен и 3 - за гимназиален етап;

VII

VIII

X

02.09.2022г.

12,00 часа; Iет.,2 ст.

Димитринка Петрова

инж.Милена Дренска

Юлия Радославова

07.07.2022г.

14.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

Николай Лазаров

Петя Апостолова

Стефка Андонова

Мишо Щерионов

Хореография ИУЧ

практически - до 3 астрономически часа

VII

 

02.09.2022г.

15,30 часа

Музикална къща

-

Тодор Георгиев,

Венелин Петков

07.07.2022г.

22.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

Биология и здравно образование

писмен - 2 астрономичес-

ки часа за прогимназиален

и 3 - за гимназиален етап

VII

VIII

X

05.09.2022г.

8,00 часа; Iет., 2ст.

Николета Дойнова

Светлана Андреева

Вера Георгиева

07.07.2022г.

18.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

Стефка Андонова

Мишо Щерионов

Математика ИУЧ

писмен -2 астрономичес-ки часа

VII

05.09.2022г.

12,00 часа; Iет.,3ст.

Димитринка Петрова

Юлия Радославова

инж.Милена Дренска

 

07.07.2022г.

19.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

Философия

 

писмен - 3 астрономически час;

VIII

X

05.09.2022г.

12,00 часа; Iет.,3ст.

Стелиана Христова

Диана Атанасова

Иван Иванов

07.07.2022г.

19.07.2022г.;

учителска стая

Стефка Андонова

Мишо Щерионов

Изобразително изкуство 

писмен-2 астрономически часа за прогимназиален и 3 - за гимназиален етап; практически по преценка на комисията

VII

VIII

X

05.09.2022г.

15,30 часа; Iет., 2ст.

Димитринка Петрова

Ангелина Ангелова

Валентина Димитрова

07.07.2022г.

21.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

Мишо Щерионов

 

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита /продължителност/

Клас

Дата, начален час, място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Ученици

Български език и литература

писмен - 2 астрономичес-ки часа за прогимназиален и 3 - за гимназиален етап

VII

VIII

X

07.09.2022г.

8,00 часа; Iет., 2ст.

Юлия Радославова

Антоанета Иванова,

Яна Стоева

07.07.2022г.

13.07.2022г.;

учителска стая

Анелия Алиева

<span style="font-family: times new roman, times, serif