Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Мисия и визия

Мисия

    СУ „Добри Чинтулов“ изгражда учениците от първи до дванадесети клас като успешни личности чрез развитие и реализация на индивидуалните им качества и творческите им заложби. Те са знаещи и можещи, носители на национални добродетели и европейски дух.

    Чрез дейността си училището формира личности с добро образование, владеещи чужди езици, компютърна грамотност, свирене на музикални инструменти, народно  пеене, поп и джаз пеене, народни танци,  висока обща култура, изградено гражданско съзнание и предприемчивост, опирайки се на ценностите и традициите на българския фолклор.

    Възпитаването на отговорни личности, способни да отговорят на изискванията на съвременното общество, е първостепенна задача на цялата педагогическа колегия. Нашите ученици са наша основна грижа, но и повод за самочувствие и гордост.

Девизът ни е: „ От миналото, през настоящето, с поглед в бъдещето”


Визия

    Продължаваме да работим за утвърждаване на училището като  конкурентноспособно сред образователните институции, създавайки среда за качествено образование в съвременни условия. Залагаме на разгръщане на творческия потенциал и критичното мислене на учениците и им даваме добра подготовка за успешна реализация в живота.  Упорито съхраняваме и развиваме традициите, завещани от нашите предшественици. Това е нашето призвание. 

    Екипът от педагогически специалисти включва отговорни и вдъхновени личности, използващи иновации, интерактивни методи на преподаване, проектно-базирано обучение и  работещи за успеха и имиджа на училището, включително и чрез езика на изкуството. 

    Ползотворна е съвместната ни работа с общността, родителите и институциите.