Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Нормативни документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Годишен комплексен план

Програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд

План за превенция на агресията и тормоза сред учениците

План за квалификационната дейност

План за превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

План за противодействие на тероризма

Противопожарна инструкция

Етичен кодекс 

Форми на обучение

Програма за обща и допълнителна подкрепа на личностно развитие

Дневен режим

Училищни учебни планове

I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас,

VIIIа клас,VIIIб клас, IX клас, X клас, XII клас,

ИФО - V клас , ИФО - IX клас ,ИФО - XII клас , КФО - II клас 

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вечества в училище 

Схема: Система за прилагане на Механизъм за повишаване капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества