Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Проекти

 

Средно училище "Добри Чинтулов" работи по следните проекти:

 

 Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

 

 

 

 

 

 

Проект: BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Цели на проекта

 

     Oсъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл.17 и 27 от Наредбата за приобщаващото възпитание чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определени предмети.
     Стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.
     Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояване на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на ДЗИ по БЕЛ, както и ДЗИ по други предмети от общообразователната подготовка.
     Кариерно ориентиране с цел за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда.

 

Проект:  Class.mon.bg „Занимания по интереси“
     

               Чрез заниманията по интереси се развива интегрираното на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновации и креативно мислене на учениците.             

              Заниманията по интереси се организират в направленията: 
             

             „Цветен свят“ с ръководител г-жа Руска Иванова 

             „Екология“ с ръководител г-жа Сийка Костадинова  

             „Малък музикант“ с ръководител г-жа Ирена Темелкова 

             „Клавирни ансамбли“ с ръководител г-жа Росица Пенева 

             „Млад художник“  с ръководител г-жа Ангелина Ангелова 

             „Английският е забавен“ с ръководител г-жа Стелиана Христова