Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Проекти

 

Елин Пелин обединява второкласници и дванадесетокласници в съвместен урок

Нестандартния урок на госпожа Руска Иванова и на госпожа Антоанета Иванова по Български език и литература започна с решаване на кръстословица, чрез която учениците показаха своите компютърни умения. Дванадесетокласниците имаха за задача да изработят кръстословица на програмата PowerPoint, а второкласниците показаха своите знания на мултимедиен панел. След получаване на имената Елин Пелин и Димитър Стоянов, бъдещите зрелостници запознаха по-малките си съученици с биографията на автора. В анализ на произведенията "Спасова могила" за 12. клас и "Април" за 2. клас учениците откриваха прилики и разлики, търсиха общото и различното в творбата за деца и тази за възрастни.
    В края на часа малки и големи бяха обединени от твърдението, че вярата и надеждата са водещи в изучаваните произведения от талантливия писател. Второкласниците и дванадесетокласниците се разделиха с надеждата за нови срещи и вярата, че добротата носи светлина- важни послания, завещани от майстора на късия разказ в неговите творби. Целта на урока е създаване на междупредметни връзки, представяне по нетрадиционен начин учебния материал и премахване на мостовете между възрастовите групи, залагайки на стария метод – взаимоучителният, показан по съвременен начин.

                                                     

                                                      

                                                     
  

 

Виртуална разходка в къща-музей „Васил Левски“

В часа по Български език и литература възпитаниците на госпожа Катя Авджиева и госпожа Надежда Стоянова показаха умения по Компютърно моделиране като направиха виртуална разходка в къщата-музей на Васил Левски в град Карлово. Показвайки знанията си по Човекът и обществото учениците получиха работен лист, на който попълниха акростих с думи, описващи Апостола. Втората им задача беше да запишат въпрос, който биха му задали, ако беше жив.

Всички заедно подредиха табло пред класната си стая, с което още веднъж изразиха почитта си. Целта на урока е учениците да покажат своите дигитални умения, което ги прави активни участници в общуването. Чрез иновацията фокусът на обучение се измества от традиционното учене към учене чрез действие.

 

Бабинден

Интердисциплинарен урок по Родинознание, Музика и Час на класа се състоя в НЧ "Изгрев 1909" с участието на ПК "Изгрев" и учениците от втори клас заедно с техните учители госпожа Иванова и госпожа Димитрова, под надслов Бабинден. Домакините разказаха на децата за празника. Пред малките любознайковци "бабата" изми ритуално ръцете си, изкъпа бебето и завърза червен конец на ръцете им.

След "завръщането" в съвременността второкласниците решаваха кръстословица и отговаряха на въпроси за бабите. Домакините дадоха възможност всяко дете да изработи картичка, с която да изненада своята баба, а жените от ПК "Изгрев" отправиха поздрав към децата с българска народна песен.

      Целта на урока е чрез промяна на учебната среда, учениците да бъдат поставени в активна позиция за общуване, сътрудничество и изследване на източници от миналото.

 

 

  

                             

 

 

Моят град в миналото и днес

Първокласниците от СУ "Добри Чинтулов" се впуснаха в изучаване забележителностите на град Бургас, на който е посветен проекта "Нашият град". В чест на Никулден и във връзка с учебния материал по Родинознание, те се запознаха с герба и емблематични обекти, които впечатляват гражданите и гостите на морския ни град. Оформиха кът с материали за старинен и съвременен Бургас. Всяко дете изработи книжка за част от забележителностите.
        Целта на урока беше да се запознаят с миналото на техния роден град, чрез този урок учениците развиват информационната си грамотност.

  

 

 

 

 

 

Българските традиции в клас

 В комбиниран урок по Български език и литература и Човекът и обществото възпитаниците на госпожа Авджиева и госпожа Стоянова провериха има ли разлика в традицията Деня на християнското семейство в различните области на страната. Целта на урока е чрез иновативни образователни процеси и творчески методи на преподаване, учениците да научат българските традиции.
     В уютна обстановка, напомняща бита на българите преди столетие, четвъртокласниците си припомниха значението на празника. Те бяха насядали на ръчно тъкани черги, слушаха пукота на дървата в огъня и се радваха на трапезата, която техните учители специално бяха приготвили. Госпожа Авджиева и госпожа Стоянова разчупиха питката, която присъства на всички български празници.
    Нека традициите ни се съхранят и пребъдат в съвременния дигитален свят! Нека младото поколение познава и почита празниците на своите предци!

 

  

 

 

 

Творчеството на Любен Каравелов преплетено в света на музиката

Открит урок по Български език и литература и музика по повод "Денят на музиката"  учителите организираха урок на тема: "Творчеството на Любен Каравелов преплетено в света на музиката". Целта на урока е чрез емоционално въздействие да се развият умения за критично мислене.

          Чрез презентация се представи многопластовия живот на Любен Каравелов като акцентираха върху въздействието на неговото творчество на поколенията в миналото и днес. Учениците от 6-ти клас се пренесоха в родния край на бележития възрожденец и усетиха патриотичния дух на твореца. Научиха за една от най-големите възрожденски ценности - да бъдеш образован. След проведената беседа за произведението на Каравелов "Хубава си, моя горо", учениците се насладиха на едно прекрасно изпълнение на музикалните педагози Албена Цолова и Мария Тодорова, които с ученичката Нели Петкова от 10-ти клас, изпълниха песента.

 

 

 

  

 

 

 

 

Средно училище "Добри Чинтулов" работи по следните проекти:

 

 Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

 

 

 

 

 

 

Проект: BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Цели на проекта

 

     Oсъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл.17 и 27 от Наредбата за приобщаващото възпитание чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определени предмети.
     Стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.
     Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояване на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на ДЗИ по БЕЛ, както и ДЗИ по други предмети от общообразователната подготовка.
     Кариерно ориентиране с цел за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда.

 

Проект:  Class.mon.bg „Занимания по интереси“
     

               Чрез заниманията по интереси се развива интегрираното на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновации и креативно мислене на учениците.             

              Заниманията по интереси се организират в направленията: 
             

             „Цветен свят“ с ръководител г-жа Руска Иванова 

             „Екология“ с ръководител г-жа Сийка Костадинова  

             „Малък музикант“ с ръководител г-жа Ирена Темелкова 

             „Клавирни ансамбли“ с ръководител г-жа Росица Пенева 

             „Млад художник“  с ръководител г-жа Ангелина Ангелова 

             „Английският е забавен“ с ръководител г-жа Стелиана Христова