Средно училище "Добри Чинтулов"
Съвременно обучение, вдъхновено от традициите!

Обучение в електронна среда!

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕДОБРИ ЧИНТУЛОВ“  гр. БУРГАС 

З А П О В Е Д № РД-12/1084-204 

гр.Бургас, 27.11.2020г.

 

          На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповед № РД-09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката и с решение на Педагогическия съвет с протокол № 5/ 27.11.2020г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

     1. В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците, записани в дневна и индивидуална форма на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

     2. Учениците ще се обучават от разстояние в електронна среда в платформата на Майкрософт Тиймс, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии, считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

     3. Учебните часове за учениците от VII до XII клас ще се провеждат според утвърденото седмично разписание за I учебен срок и според утвърдения дневен режим. 

     4.За учебните часове на учениците в I - III клас от 30.11. до 04.12.2020 г. да се планират дейности по интереси и занимания в е-среда от разстояние.

     5.За учебните часове на учениците IV - VI клас от 30.11. до 11.12.2020 г. да се планират дейности по интереси и занимания в е-среда от разстояние.

     6. Променям дневния режим на учениците в начален етап, както следва:

6. 1. Начало на учебния ден - 9,00 ч.

6.2. Начало на ЦОУД - 13:30ч.

 

        Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, ученици и родители  за  сведение и изпълнение.

 

            Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

                   

                                                                                                                                                                  инж. Милена Дренска

                                                                                                                                                                  Директор: